Casal Estiu: preus

Preus:

Torn Dates Preu casal
només matí
Preu tot el dia SAM
A 25 al 29 de juny 66 € 100 € 5 €
B 2 al 6 juliol 66 € 100 € 5 €
C 9 al 13 juliol 66 € 100 € 5 €
D 16 al 20 juliol 66 € 100 € 5 €
E 23 al 27 juliol 66 € 100 € 5 €

Descomptes:

Per inscripcions de 4 o més torns s’aplicarà un descompte addicional al 5% (no aplicable al SAM ni a torns becats)

Ús puntual del servei d’acollida i de menjador

En cas de necessitat es podrà fer ús puntual del servei de menjador amb un cost de 7,20 € i del servei d’acollida amb un import de 3€.

L’ús puntual del servei de menjador quedarà supeditat a la disponibilitat de places (que serà fins arribar a la ràtio màxima del torn). Es podrà reservar plaça esporàdica a partir del divendres anterior a l’inici del torn i fins el mateix dia a les 9:30h.

Ajuts a les famílies:

El casal està homologat per l’Ajuntament de Barcelona i per tant les famílies poden accedir a un sistema de beques (màxim dos torns per nen/a) que gestiona l’Ajuntament.

Tota la informació la trobareu al web: lameva.barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-les-families

Com funcionen? [text extret del web de l’ajuntament]

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

L’ajut serà per a tot el període d’activitat en el cas dels bressols d’estiu, un màxim de 10 dies als Campus Olímpia, casals d’estiu o esportius i 14 dies per a les colònies, campaments i sortides culturals fora de Catalunya.

L’indicador de renda de suficiència (IRS) serà el que ens indiqui la capacitat econòmica de les famílies i el percentatge que cal aplicar per becar l’activitat per a cada membre de la unitat familiar. L’indicador de renda de suficiència -IRS- l’estableix la Generalitat de Catalunya a la llei 13/2006, 27 de juliol, que s’actualitza i adapta anualment a la realitat econòmica barcelonina pel decret 255/2005 de 8 de novembre.

L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent:

 • De 0 a 6.140,99 €: 90%
 • De 6.141,00 a 9.959,66 €: 60%
 • De 9.959,67 a 12.000 €: 30%

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar.

Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà presentar còpia de la resolució del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Full de Sol·licitud.

En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin en les activitats, podran sol·licitar l’ajut econòmic si tenen una edat igual o inferior als 21 anys.

Si la persona sol·licitant d’un ajut econòmic acredita que té el reconeixement de família monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En aquest cas, caldrà presentar còpia del carnet de famílies monoparentals.

Pel que fa al nombre de places que rebran ajut econòmic per a cada activitat, s’atorgaran tants ajuts com permeti el pressupost municipal destinat a aquest efecte o els recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadors.

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ PER A LES FAMÍLIES QUE SOL·LICITIN AJUT ECONÒMIC

Les persones interessades han d’adreçar-se a l’entitat organitzadora de l’activitat, recollir el Full de sol·licitud i, un cop emplenat, tramitar la sol·licitud a partir de dissabte 21 d’abril i fins dimecres 9 de maig de 2018, sense abonar cap quantitat a compte. Hauran de presentar la documentació indicada al dors del Full de sol·licitud, que l’entitat els lliurarà en el moment de la inscripció, a qualsevol Oficina d’ Atenció Ciutadana (OAC) de la ciutat.

La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades, i el 24 de maig notificarà el resultat provisional als interessats mitjançant correu electrònic o SMS. Tot i que la llista definitiva no es publicarà fins al 13 de juny, a partir del 28 de maig es podran començar a formalitzar les inscripcions, presentant el Full de Sol·licitud, segellat en el seu dia per l’entitat organitzadora, i abonar (segons el sistema que estableixi cada entitat) la diferència entre l’ajut concedit i el preu de l’activitat. La data màxima per formalitzar la inscripció és el 16 de juny de 2018.

En cas de denegació de l’ajut, els interessats podran presentar les seves al·legacions del 25 de maig al 7 de junyde 2018. En cas de no fer-ho, se suposarà que hi estan conforme.

Les persones beneficiàries de subvencions per al curs 2017/2018 a menors i adolescents entre 6 i 17 anys de la ciutat de Barcelona, per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar promogudes per l’Institut Barcelona Esports (IBE), no caldrà que facin cap més tràmit que presentar la Sol·licitud d’ajut econòmic, especificant a l’apartat 5 que n’han estat beneficiaris. Conseqüentment, els serà concedit l’ajut de la Campanya de vacances d’estiu en els mateixos termes (percentatge), independentment que les activitats i les entitats on han adreçat la sol·licitud siguin o no esportives.

FRACCIONAMENT DE PAGAMENT

El pagament de l’import de les activitats es podrà fer fraccionat, de manera que els usuaris abonin com a màxim el 50% de l’import en el moment de formalitzar la inscripció i la resta quan l’entitat ho determini, sempre abans de l’inici de l’activitat.

En el cas que els usuaris siguin sol·licitants d’ajut econòmic, no hauran d’abonar cap quantitat a compte.

Adreces de les Oficines d’Atenció Ciutadana on es poden lliurar les sol·licituds d’ajuts econòmics i la documentació corresponent:

 • Districte de Ciutat Vella (Ramelleres, 17)
 • Districte de l’Eixample (Aragó, 328)
 • Districte de Sants – Montjuïc (Creu Coberta, 104)
 • Districte de Les Corts (pl. Comas, 18)
 • Districte de Sarrià – Sant Gervasi (Anglí, 31)
 • Districte de Gràcia (pl. Vila de Gràcia, 2)
 • Districte d’Horta – Guinardó (Lepant, 387)
 • Districte de Nou Barris (pl. Major de Nou Barris, 1)
 • Districte de Sant Andreu (Segre, 24-32)
 • Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1)
 • Ajuntament (pl. Sant Miquel, 3)

Horari d’atenció de les oficines dels districtes:
Matins: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.
Tardes: dijous, de 14.30 a 20.00 h (últim torn a les 19.30 h).

Horari de l’Oficina Central d’Atenció Ciutadana (plaça de Sant Miquel, 3): De dilluns a dissabtes, de 8.30 a 20.00 h.

Web de l'Associació de pares i mares de l´escola