Demà, eleccions al Consell Escolar

25 de novembre: ELECCIONS SECTOR FAMÍLIES

 eleccions_def
HORARI DE 8:30 A 9:15 h i de 16:15 a 17 h a l’entrada del Pavelló antic.

Què és el Consell Escolar?

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

La composició del Consell Escolar és la següent:

 • El President
 • El Cap d’Estudis
 • El Secretari
 • El Representant de l’Ajuntament
 • El Representant del Personal d’Administració i Serveis
 • El Representant de l’AMPA
 • 5 Representants del sector mestres
 • 4 Representants del sector pares

Cada dos anys es renova la meïtat del Consell Escolar per tant aquest any s’han de renovar 2 representants de pares/mares i 3  representants de mestres.

Trobareu més informació sobre el Consell Escolar a: http://www.fapac.cat/wiki/Consell-Escolar-de-Centre

Com funciona el procés electoral?

El procés s’inicia amb la publicació del CENS ELECTORAL. Serà exposat al suro del primer pis del pavelló antic on el podreu consultar a partir del dijous dia 6 de novembre a les entrades i sortides dels vostres fills/es. Us l’hauríeu de mirar per confirmar les dades. En cas que observeu alguna errada cal que la comuniqueu  a secretaria de l’escola, fins el dia 15 de novembre.

Qualsevol pare, mare o tutor legal dels alumnes de l’Escola quen exerceixi la pàtria potestat o tutela d’aquests, pot ser  candidat/a.

 Per presentar la candidatura cal demanar la documentació a secretaria.

El calendari previst és el següent :

 •  4 de Novembre:   Publicació de la convocatòria d’eleccions al tauló d’anuncis.
 • 6 de Novembre:  Publicació del cens electoral provisional.
 • 7 de Novembre: S’obre el període de reclamacions al cens  electorals.
 •  6 de Novembre:  S’obre el període de presentació de les  candidatures.
 • 11 de Novembre:     Sorteig de la mesa electoral  a les 13,30 a la   sala de visites del pavelló antic. Publicació i  comunicació.
 •  16 de Novembre:     Fi del període de reclamacions al cens.  Fi del període de presentació de candidatures.
 • 17 de Novembre:      Publicació definitiva del cens electoral.               Publicació de les candidatures al tauló d’anuncis del primer pis del Pavelló antic.
 •  17 al 24 de Novembre  Els candidats/es poden donar a conèixer les seves propostes.
 • 25 de novembre: ELECCIONS SECTOR FAMÍLIES AMB L’HORARI DE 8:30 a 9:15h i de 16:15 a 17h a l’entrada del Pavelló antic
 •   26 de Novembre  Publicació de la llista de candidats que han  sortit elegits.
 •  9 de Desembre   Constitució del nou Consell Escolar.

La votació serà personal,directa i secreta. Cada elector/a podrà votar un nombre màxim de 2 candidats.  Per poder votar s’ha d’estar inscrit al cens electoral i presentar el DNI.